Entrenador personal

  • Entrenador
  • Entrenador
  • Entrenador

Un Entrenador Personal és aquella persona o professional que s’ encarregarà de la direcció, instrucció i entrenament físic , i que té en compte els aspectes psíquics , emocionals i socials , que defineixen el caràcter singular i únic de l'individu a qui entrena.

La contractació d'un entrenador personal pot oferir molts avantatges enfront de la forma tradicional de fer exercicis. Entre els principals avantatges que ofereix l'entrenador personal estan :

1. El temps i l'esforç per aconseguir objectius ja siguin d'esport, rendiment , salut o aparença corporal és més curt que per altres mètodes.
2. L'entrenador personal evita situacions que poden provocar que el client es lesioni.
3. El client no ha de perdre el temps en desplaçaments , tria la ubicació que li sigui més còmoda.
4. L'entrenador personal atén de manera específica certes situacions com, persones que tenen una malaltia ( malalties cardiovasculars , osteoporosi , artritis , artrosi , diabetis , etc . ) .
5. Persones que tinguin com a meta aprimar o modelar la seva figura .
6. Persones que s'han estancat en els seus progressos en un esport .
7. Persones que han patit una lesió i han de tenir molta cura per recuperar-se o no tornar a patir una altra lesió .


Un correcte Programa d'Exercici Físic és més que fer una bateria d'exercicis . Nosaltres oferim la possibilitat de fer programacions personalitzades on seleccionarem programes d’ exercicis adequats per als objectius que es pretenen , partint del coneixement de les necessitats del client derivades de la seva estructura corporal , ordenats estratègicament , respectant els principis de l'entrenament esportiu , la planificació , adaptació i avaluació contínua del desenvolupament d'aquest.
L'entrenament pot ser en grups grans, en grups petits o individuals.
Si vols començarà córrer o millorar, vols fer Marxa Nòrdica, Senderisme, Bicicleta...... de forma segura parla amb els nostres professionals.

.......................................................................................................................................................................................................................

Un Entrenador Personal es aquella persona o profesional que se encargará de la dirección, instrucción y entrenamiento físico, y que tiene en cuenta los aspectos psíquicos, emocionales y sociales, que definen el carácter singular y único del individuo a quien entrena.

La contratación de un entrenador personal puede ofrecer muchas ventajas frente a la forma tradicional de hacer ejercicios. Entre las principales ventajas que ofrece el entrenador personal están:

1. El tiempo y el esfuerzo para conseguir objetivos ya sean de deporte, rendimiento, salud o apariencia corporal es más corto que por otros métodos.
2. El entrenador personal evita situaciones que pueden provocar que el cliente se lesione.
3. El cliente no tiene que perder el tiempo en desplazamientos, elige la ubicación que le sea más cómoda.
4. El entrenador personal atiende de manera específica ciertas situaciones como, personas que tienen una enfermedad (enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, artritis, artrosis, diabetes, etc.).
5. Personas que tengan como meta adelgazar o moldear su figura.
6. Personas que se han estancado en sus progresos en un deporte.
7. Personas que han sufrido una lesión y deben tener mucho cuidado para recuperarse o no volver a sufrir otra lesión.


Un correcto Programa de Ejercicio Físico es más que hacer una batería de ejercicios. Nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer programaciones personalizadas donde seleccionaremos programas de ejercicios adecuados para los objetivos que se pretenden, partiendo del conocimiento de las necesidades del cliente derivadas de su estructura corporal, ordenados estratégicamente, respetando los principios del entrenamiento deportivo, la planificación, adaptación y evaluación continua del desarrollo de éste.
El entrenamiento puede ser en grupos grandes, en grupos pequeños o individuales.
Si quieres comenzará correr o mejorar, quieres hacer Marcha Nórdica, Senderismo, Bicicleta ...... de forma segura habla con nuestros profesionales.

.......................................................................................................................................................................................................................

A personal trainer is a person who is or professional will take care of management, instruction and physical training, and takes into account the psychological, emotional and social, that define the singular and unique character of the individual who trains.

Hiring a personal trainer can offer many advantages over the traditional form of exercise. The main advantages offered by the personal trainer are:

1. The time and effort to achieve objectives either sport, performance, health or physical appearance is shorter than other methods.
2. The personal trainer avoid situations that may cause harm to the client.
3. The client does not have to waste time traveling, choose the location you more comfortable.
4. The personal trainer attends certain specific situations such as people who have a disease (cardiovascular disease, osteoporosis, arthritis, osteoarthritis, diabetes, etc.).
5. People who have as a goal to lose weight or shape your figure.
6. People who have stalled progress in their sport.
7. People who have suffered an injury and should be very careful to recover or not to suffer another injury.


A proper exercise program is more than just a set of exercises. We offer you the opportunity to select which programs customized exercise programs appropriate for the objectives sought, based on the knowledge of customer needs arising from its body structure, arranged strategically, respecting the principles of sports training, the planning, adaptation and continuous evaluation of this development.
The training may be in large groups, small groups or individuals.
If you want to start running or improve, want to Nordic Walking, Hiking, Bike ...... safely speak with our professionals.