Extrescolars per escoles

  • Extrescolars per escoles

Referència: AC245TS
Des de Cardonaevents us oferim una proposta diversificada d'extraescolars respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques. Pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola.
Els objectius de les activitats extraescolars són transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars, facilitar i estimular la motivació dels nens i les nenes, desenvolupar la capacitat de gaudir dels nens i nenes en la realització d’activitats lúdiques col•lectives, transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors, transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn.
Totes les activitats que us presentem estan dissenyades, programades i organitzades pels mateixos especialistes que les imparteixen conjuntament amb l’equip multidisciplinari de Cardonaevents. Podeu demanar-nos activitats que no s’inclouen en aquest programa, ja que, comptem amb la infraestructura necessària per a assumir-ne de noves.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE ESTEM OFERINT EN AQUEST MOMENT

• FUTBOL I FUTBOL SALA:
Activitat dirigida per desenvolupar la psicomotricitat i el joc participatiu en equip. L’ objectiu principal d’ aquesta extraescolar es fomentar, a través del futbol, els valors de l’ esport, el treball en equip, el respecte als companys, la confiança, etc.


• YOGAMUSIC:
És un Programa de ioga per a nens i nenes original i poderós, el qual s’ està aplicant internacionalment en escoles publiques i privades, centres de lleure, esportius entre d’ altres. Combina la bellesa de la ioga amb el poder motivador de la música, les cançons, les danses, els jocs, titelles…..


• BÀSQUET:
Activitat per iniciar als nens en aquest esport, amb la finalitat de fer-los gaudir d’ aquest esport. Activitat dirigida per desenvolupar la psicomotricitat i el joc participatiu en equip.


• ZUMBA :
És una disciplina que permet mantenir el cos saludable alhora de desenvolupar, enfortir i guanyar flexibilitat mitjançant el moviment. Permet a l’ infant desenvolupar la part creativa i posar-se en forma de manera molt divertida.

• SLACK-LINE :
És un esport d'equilibri en el que s'utilitza una cinta que s'enganxa entre dos punts fixos, normalment arbres, i es tensa. En el slackline la cinta és lleugerament elàstica, cosa que permet efectuar salts i moviments més dinàmics. La tensió de la cinta pot ser ajustada per satisfer el nivell d'experiència de l'usuari. La característica dinàmica de la cinta permet fer trucs com salts i "flips" (girs). Al mateix temps, es poden realitzar postures de ioga o acrobàtiques, el que permet diferents modalitats d'entrenament. Activitat dirigida per desenvolupar la psicomotricitat, la concentració i el equilibri.


• CROSS:
Activitat on busquem assolir els objectius de realitzar activitat física a traves del’ atletisme, millorar les qualitats físiques bàsiques dels nens/es, interaccionar les habilitats dels participants i aconsellar/informar dels 12 crosos comarcals de la temporada.


• GIMNASIA:
És un esport que consisteix en l'execució exacta i harmònica d'una sèrie de moviments corporals definits precisament, sigui a mans lliures o amb aparells. L’ objectiu és millorar la coordinació, desenvolupar la psicomotricitat. L ‘ equilibri entre d’ altres d’ una forma divertida i agradable.


• BTT:
Entre els beneficis que reporta la bicicleta de muntanya cal destacar els següents, permet tonificar els músculs i cremar calories, ajudant a controlar el pes i modelar la figura.
Millora les habilitats de coordinació i equilibri, augmenta significativament la capacitat pulmonar, fomenta el respecte per la natura i ofereix la possibilitat de contemplar paisatges únics mentre es fa exercici. La practica en grup millora la cooperació.

· MULTIESPORT:
Volem que els nois i noies aprenguin una mica la base dels esports. Handbol, Piyxi, Rugbi, Futbol, Basquet, Badmington, Escalada.... Per així poder ells triar en un futur un en particular que els agradi i els fomenti la pràctoca regular de l' esport.

· PÀDEL:
Desde les nostres instal·lacions a Pàdel Cal Monestir, els nois i noies aprenen a desembolupar-se en aquest esport, que agrupa les hàbiltats de la velocitat, resistècia, psicomotricitat, reflexes, joc en equip....

Des de Cardonaevents estem treballant per poder fer la oferta més gran d’ activitats i en aquest moment estem treballant en un parell d’ activitats noves que un cop tinguem tancades mirarem de passar-vos la informació sobre les mateixes.

TAMBÉ US RECORDEM QUE PODEU DEMANAR-NOS ACTIVITATS QUE NO S’INCLOUEN EN AQUEST PROGRAMA, JA QUE, COMPTEM AMB LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER A ASSUMIR-NE DE NOVES I QUE PRETENEM ESTAR AL VOSTRE SERVEI PER DONAR-VOS SOLUCIONS A QUALSEVOL INQUIETUD QUE ELS VOSTRES ALUMNES TINGUIN.

Restem a la vostra disposició.


Desde Cardonaevents os ofrecemos una propuesta diversificada de extraescolares respecto al tipo de actividad y objetivos, desde las más artísticas hasta las más técnicas. Pretendemos dar respuesta a diferentes intereses que puedan surgir entre alumnos de la escuela.
Los objetivos de las actividades extraescolares son transmitir a los alumnos una actitud abierta y positiva hacia las actividades extraescolares, facilitar y estimular la motivación de los niños y las niñas, desarrollar la capacidad de disfrutar de los niños y niñas en la realización de actividades lúdicas col • lectivas , transmitir una actitud de cooperación, armonía y respeto a los compañeros y monitores, transmitir una actitud de respeto hacia el material de la escuela y el propio entorno.
Todas las actividades que os presentamos están diseñadas, programadas y organizadas por los mismos especialistas que las imparten conjuntamente con el equipo multidisciplinar de Cardonaevents. Puede pedirnos actividades que no se incluyen en este programa, ya que, contamos con la infraestructura necesaria para asumir otras nuevas.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE ESTAMOS OFRECIENDO EN ESTE MOMENTO
• FÚTBOL I FÚTBOL SALA:
Actividad dirigida para desarrollar la psicomotricidad y el juego participativo en equipo. El objetivo principal de esta extraescolar es fomentar, a través del fútbol, ​​los valores del deporte, el trabajo en equipo, el respeto a los compañeros, la confianza, etc.


• YOGAMUSIC:
Es un Programa de yoga para niños y niñas original y poderoso, el cual se está aplicando internacionalmente en escuelas públicas y privadas, centros de ocio, deportivos entre otros. Combina la belleza de la yoga con el poder motivador de la música, las canciones, los bailes, los juegos, títeres ... ..


• BALONCESTO:
Actividad para iniciar a los niños en este deporte, con el fin de hacerles disfrutar de este deporte. Actividad dirigida para desarrollar la psicomotricidad y el juego participativo en equipo.


• zumba:
Es una disciplina que permite mantener el cuerpo saludable a la vez de desarrollar, fortalecer y ganar flexibilidad mediante el movimiento. Permite al niño desarrollar la parte creativa y ponerse en forma de manera muy divertida.

• SLACK-LINE:
Es un deporte de equilibrio en el que se utiliza una cinta que se engancha entre dos puntos fijos, normalmente árboles, y se tensa. En el slackline la cinta es ligeramente elástica, lo que permite efectuar saltos y movimientos más dinámicos. La tensión de la cinta puede ser ajustada para satisfacer el nivel de experiencia del usuario. La característica dinámica de la cinta permite hacer trucos como saltos y "flips" (giros). Al mismo tiempo, se pueden realizar posturas de yoga o acrobáticas, lo que permite diferentes modalidades de entrenamiento. Actividad dirigida para desarrollar la psicomotricidad, la concentración y el equilibrio.


• CROSS:
Actividad donde buscamos alcanzar los objetivos de realizar actividad física a través del atletismo, mejorar las cualidades físicas básicas de los niños / as, interaccionar las habilidades de los participantes y aconsejar / informar de los 12 crosos comarcales de la temporada.


• GIMNASIA:
Es un deporte que consiste en la ejecución exacta y armónica de una serie de movimientos corporales definidos precisamente, sea a manos libres o con aparatos. El objetivo es mejorar la coordinación, desarrollar la psicomotricidad. El equilibrio entre otros de una forma divertida y agradable.


• BTT:
Entre los beneficios que reporta la bicicleta de montaña hay que destacar los siguientes, permite tonificar los músculos y quemar calorías, ayudando a controlar el peso y moldear la figura.
Mejora las habilidades de coordinación y equilibrio, aumenta significativamente la capacidad pulmonar, fomenta el respeto por la naturaleza y ofrece la posibilidad de contemplar paisajes únicos mientras se hace ejercicio. La práctica en grupo mejora la cooperación.

· MULTIDEPORTE:
Queremos que los chicos y chicas aprendan un poco la base de los deportes. Balonmano, Piyxi, Rugby, Fútbol, Baloncesto, Badmington, Escalada .... Para así poder ellos elegir en un futuro uno en particular que les guste y los fomente la pràctoca regular del deporte.

· PÁDEL:
Desde nuestras instalaciones en Pádel cAL MonastIr, los chicos y chicas aprenden a desembolupar en este deporte, que agrupa las hàbiltats de la velocidad, resistecia, psicomotricidad, reflejos, juego en equipo ....


Desde Cardonaevents estamos trabajando para poder hacer la mayor oferta de actividades y en este momento estamos trabajando en un par de actividades nuevas que una vez tengamos cerradas intentaremos pasaros la información sobre las mismas.

TAMBIÉN OS RECORDAMOS QUE PUEDE PEDIRNOS ACTIVIDADES QUE NO INCLUYEN EN ESTE PROGRAMA, YA QUE, CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ASUMIR-NE DE NUEVAS Y QUE PRETENDEMOS ESTAR A SU SERVICIO PARA DAROS SOLUCIONES CUALQUIER INQUIETUD QUE LOS SUS ALUMNOS TENGAN.

Estamos a su disposición.


From Cardonaevents we offer you a diversified proposal of extracurricular activities regarding the type of activity and objectives, from the most artistic to the most technical. We seek to respond to different interests that may arise among schoolchildren.
The objectives of the extracurricular activities are to transmit to the students an open and positive attitude towards extracurricular activities, facilitate and stimulate the motivation of the children, develop the capacity to enjoy the children in the realization of collective playful activities , convey an attitude of cooperation, harmony and respect for classmates and monitors, convey an attitude of respect towards the material of the school and the environment itself.
All the activities that we present to you are designed, programmed and organized by the same specialists who teach them jointly with the multidisciplinary team of Cardonaevents. You can request activities that are not included in this program, since, we have the necessary infrastructure to take on new ones.EXTRA-COLLECTIVE ACTIVITIES WE ARE OFFERING AT THIS TIME
• FOOTBALL ROOM:
Activity aimed at developing psychomotricity and participatory team play. The main objective of this extracurricular is to promote, through football, the values ​​of sport, teamwork, respect for peers, trust, etc.


• YOGAMUSIC:
It is an original and powerful yoga program for children, which is being applied internationally in public and private schools, leisure centers, sports, among others. It combines the beauty of yoga with the motivating power of music, songs, dances, games, puppets ...


• BASKETBALL:
Activity to start children in this sport, in order to make them enjoy this sport. Activity aimed at developing psychomotricity and participatory team play.


• ZUMBA:
It is a discipline that allows you to keep your body healthy while developing, strengthening and gaining flexibility through movement. It allows the child to develop the creative part and get in shape in a very fun way.

• SLACK-LINE:
It is a sport of balance in which a tape is used that sticks between two fixed points, usually trees, and is tense. In the slackline the tape is slightly elastic, which allows to make jumps and movements more dynamic. The tape voltage can be adjusted to meet the user's level of experience. The dynamic feature of the tape allows you to do tricks like jumps and "flips" (turns). At the same time, yoga or acrobatic positions can be made, which allows different types of training. Activity aimed at developing psychomotricity, concentration and balance.


• CROSS:
Activity where we seek to achieve the goals of physical activity through athletics, improve the physical physical qualities of the children, interact with the abilities of the participants and advise / report on the 12 county roads of the season.


• GYMNASTY:
It is a sport that consists in the exact and harmonic execution of a series of bodily movements defined precisely, whether in the hands or with hands. The objective is to improve coordination, develop psychomotricity. The balance between others in a fun and enjoyable way.


• BTT:
Among the benefits reported by the mountain bike, the following are worth noting: it allows toning the muscles and burning calories, helping to control the weight and shape the figure.
It improves coordination and balance skills, significantly increases pulmonary capacity, promotes respect for nature and offers the possibility of contemplating unique landscapes while exercising. Group practice improves cooperation.


· MULTIESPORT:
We want boys and girls to learn a little bit about the basics of sports. Handball, Piyxi, Rugby, Soccer, Basketball, Badmington, Climbing ... In order to be able to choose in the future one in particular that they like and that promotes the regular practice of the sport.

· PADEL:
From our facilities at Padel Cal Monestir, the boys and girls learn to engage in this sport, which combines the skills of speed, resistance, psychomotor skills, reflexes, team play ...


From Cardonaevents we are working to make the greatest offer of activities and at this moment we are working on a couple of new activities that once we have closed we will try to pass on the information about them.

ALSO, WE RECORDING THAT YOU CAN DEMAND ACTIVITIES THAT ARE NOT INCLUDED IN THIS PROGRAM, BECAUSE, WE HAVE THE INFRASTRUCTURE REQUIRED TO ASSUME NEWS AND THAT WE APPEAR TO BE AT YOUR SERVICE TO GIVE YOUR SOLUTIONS TO ANY PREGNANCY THAN THEY YOUR STUDENTS HAVE YOU.

We are at your disposal.

Informació, Estat: open
+ On es realitza l'activitat?

Ens desplacem als diferents espais que ens marquin les escoles.

Nos desplazamos a los diferentes espacios que nos marquen las escuelas.

We move to the different spaces that are marked by schools.

+L’activitat inclou:

Monitors titulats i amb experiència en les diferents disciplines.

Monitores titulados y con experiencia en las diferentes disciplinas.

Monitors titled and experienced in different disciplines.

Apunta't en aquesta activitat