Grups de Marxa Nòrdica Setmanals

  • Grups de Marxa Nòrdica Setmanals

Referència: AC243TS
Obrim Grups Setmanals:

Dilluns 19:15 Solsona.
Dimecres 9:15 Cardona.Activitat tan simple com incorporar uns bastons a l'activitat de caminar que millorarà substancialment el nostre estat físic i psíquic . El NW ofereix a les persones preocupades per la seva salut , una manera fàcil i divertida de gaudir d'un nou estil de vida actiu i saludable .
Revoluciona el concepte que uneix esport i salut , informant als practicants dels beneficis que aporta la pràctica d'aquesta nova forma d'exercici controlat i efectiu .
Desenvolupat conjuntament amb la comunitat mèdica i professionals de l'esport s'ofereix un nou concepte fàcilment assimilable i amb múltiples beneficis per a la salut .
Esport per a tots els públics , destaca pel seu fàcil i ràpid aprenentatge i al seu torn per la baixa sensació de cansament durant la seva pràctica .
Aquesta activitat ens portarà a paratges incomparables , únics i amb un valor històric inigualable , dins dels fets esdevinguts en la memòria de Catalunya .

Durada: entre 1H i 1H:30Min.


Abrimos Grupos Semanales:

Lunes 19:15 Solsona.
Miércoles 09:15 Cardona.Actividad tan simple como incorporar unos bastones a la actividad de caminar que mejorará sustancialmente nuestro estado físico y psíquico. El NW ofrece a las personas preocupadas por su salud, una manera fácil y divertida de disfrutar de un nuevo estilo de vida activo y saludable.
Revoluciona el concepto que une deporte y salud, informando a los practicantes de los beneficios que aporta la práctica de esta nueva forma de ejercicio controlado y efectivo.
Desarrollado conjuntamente con la comunidad médica y profesionales del deporte se ofrece un nuevo concepto fácilmente asimilable y con múltiples beneficios para la salud.
Deporte para todos los públicos, destaca por su fácil y rápido aprendizaje ya su vez por la baja sensación de cansancio durante su práctica.
Esta actividad nos llevará a parajes incomparables, únicos y con un valor histórico inigualable, dentro de los hechos acaecidos en la memoria de Cataluña.

Duración: entre 1H y 1H: 30min.We open Weekly Groups:

Monday 19:15 Solsona.
Wednesday 9:15 Cardona.


Activity as simple as incorporating walking sticks in the activity of walking that will substantially improve our physical and mental state. The NW offers people concerned about their health, an easy and fun way to enjoy a new active and healthy lifestyle.
It revolutionizes the concept that unites sport and health, informing the practitioners about the benefits that this practice and the new form of controlled and effective practice bring.
Developed in conjunction with the medical community and sports professionals, a new concept is easily assimilated and with multiple benefits to health.
Sport for all audiences, stands out for its easy and fast learning and in turn for the low feeling of tiredness during its practice.
This activity will lead us to incomparable sites, unique and with an unparalleled historical value, in the events that took place in the memory of Catalonia.

Duration: between 1H and 1H: 30Min.

Informació, Estat: open
+ On es realitza l'activitat?


Dilluns 19:15 Solsona.
Dimecres 9:15 Cardona.

Lunes 19:15 Solsona.
Miércoles 09:15 Cardona.Monday 19:15 Solsona.
Wednesday 9:15 Cardona.

+L’activitat inclou:

Instructor de Marxa Nòrdica de la escola FITTERK
LLoguer de pals
Assegurança.


Instructor de Marcha Nórdica de la escuela FITTREK
Alquiler de palos
Seguro.


Instructor of Nordic March of the FITTREK school
Pallet rental
Insurance

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Per tots el públics
Aigua
Recomanable protecció solar.
Calçat esportiu
Roba còmode.

Para todos los públicos
Agua
Recomendable protección solar.
calzado deportivo
Ropa cómoda.


For all audiences
Water
Recomandable sun protection.
Sports shoes
Comfortable clothes

Apunta't en aquesta activitat