PAINTBALL

  • PAINTBALL
  • PAINTBALL

El Paintball és un esport en el qual els participants utilitzen pistoles d'aire comprimit anomenades etiquetes, per disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors. En essència és un joc de persecució complex, ja que els jugadors tocats per boles de pintura durant el joc són eliminats.

Normalment en una partida de paintball s'enfronten dos equips amb la finalitat d'eliminar a tots els jugadors de l'equip contrari o aconseguir l'objectiu (com capturar la bandera o eliminar a un jugador en concret). Un joc de paintball típic no professional sol trigar entre els 10 i 20 minuts. L'equip bàsic necessari per practicar el paintball no és excessivament car (encara que les marcadores i altres d'alta gamma poden arribar a ser-ho). El nombre de boles de pintura són les mateixes per cada persona dins del grup, determinada aquesta quantitat abans de començar l'activitat, podent escollir dins les tarifes 100 o 200 boles, que amb la segona opció es sol jugar sobre unes 2 hores i mitja , amb l'opció d'adquirir mes durant el joc en cas de quedar-se sense.

Des del seu naixement, el paintball ha enganxat a una multitud de jugadors ocasionals o permanents, i contràriament al que pugui semblar, les estadístiques de les asseguradores indiquen que el paintball és un dels esports més segurs, fins i tot més que el golf.


POSSIBILITAT DE LLOGUER DE ZONES AIRSOFT PER 4 EU. MÉS PER PERSONA.

L'airsoft (de l'anglès, air, aire i soft, suau, aire suau) és un esport o hobby en el qual se simulen enfrontaments armats, utilitzant rèpliques d'armes reals d'ús vigent en la majoria d'exèrcits i cossos policials del món. Aquestes rèpliques solen ser d'escala 1:1 i estan fetes de plàstic o metall. A més els jugadors porten roba de camuflatge, fet que converteix l'airsoft en un esport molt més realista que el seu competidor directe, el "paintball".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Paintball es un deporte en el que los participantes usan pistolas de aire comprimido llamadas marcadores, para disparar pequeñas bolas de pintura contra otros jugadores. En esencia es un juego de persecución complejo, ya que los jugadores tocados por bolas de pintura durante el juego son eliminados.

Normalmente en una partida de paintball se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del equipo contrario o conseguir el objetivo (como capturar la bandera o eliminar a un jugador en concreto). Un juego de paintball típico no profesional suele tardar entre 10 y 20 minutos. El equipo básico necesario para practicar el paintball no es excesivamente caro (aunque las marcadoras y otros de alta gama pueden llegar a serlo). El número de bolas de pintura son las mismas para cada persona dentro del grupo, determinada esta cantidad antes de comenzar la actividad, pudiendo escoger dentro de las tarifas 100 o 200 bolas, que con la segunda opción se suele jugar sobre unas 2 horas y media , con la opción de adquirir mes durante el juego en caso de quedarse sin.

Desde su nacimiento, el paintball ha enganchado a una multitud de jugadores ocasionales o permanentes, y contrariamente a lo que pueda parecer, las estadísticas de las aseguradoras indican que el paintball es uno de los deportes más seguros, incluso más que el golf.


POSIBILIDAD DE ALQUILER DE ZONAS AIRSOFT PARA 4 EU. MÁS POR PERSONA.

El airsoft (del inglés, air, aire y soft, suave, aire suave) es un deporte o hobby en el que se simulan enfrentamientos armados, utilizando réplicas de armas reales de uso vigente en la mayoría de ejércitos y cuerpos policiales del mundo. Estas réplicas suelen ser de escala 1: 1 y están hechas de plástico o metal. Además los jugadores llevan ropa de camuflaje, lo que convierte el airsoft en un deporte mucho más realista que su competidor directo, el "paintball".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paintball is a sport in which participants use compressed air pistols called tags, to shoot small paint against other players. Essentially a game of persecution complex, as players touched by paintballs are eliminated during the game.

Normally in a game of paintball teams face in order to eliminate all the players of the opposing team or achieve the goal (like capture the flag or eliminating a specific player). A typical non-professional paintball game typically takes between 10 and 20 minutes. The basic equipment needed to play paintball is not too expensive (although the markers and other high-end can become so). The number of paintballs are the same for each person in the group, determined that amount before starting the activity, you can choose rates in 100 or 200 balls, with the second option is usually played on a two and a half hours with the option to purchase more during the game in case of running out.

Since its inception, paintball has hooked a crowd of casual players or permanent, and contrary to what may seem, insurance statistics show that paintball is one of the safest sports, even more than golf.


POSSIBILITY OF RENT FOR 4 ZONES AIRSOFT EU. MORE PER PERSON.

Airsoft (English, air, and air soft, soft, soft air) is a sport or hobby where armed clashes are simulated using replicas of real weapons to use force in most armies and police the world. These replicas are usually 1: 1 and are made of plastic or metal. In addition, players wear camouflage clothing, making airsoft a sport much more realistic than its direct competitor, the "paintball"

Informació
+ L’activitat inclou:

Lloguer de la marcadora, 100 boles, equip de camuflatge i Proteccions en el preu de 38 euros Jugador.

Lloguer de la marcadora, 200 boles, equip de camuflatge, PROTECCIONS I, A Triar, Esmorzar, dinar o Sopar al preu de 58 euros Jugador.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alquiler de la marcadora, 100 bolas, mono de camuflaje y protecciones en el precio de 38 euros por participante.

Alquiler de la marcadora, 200 bolas, mono de camuflaje, protecciones y, a elegir, desayuno, comida o cena en el precio de 58 euros por participante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rent the marker 100 bolas, mono and Protection of camuflaje in price of 38 euros player.

Rent the marker 200 bolas, monkey camuflaje, and protections, choice, breakfast, lunch or dinner at the price of 58 euros player.

+ Què necessites per realitzar l’activitat?

Roba i calçat per embrutar i còmode.

Ropa y calzado para ensuciar y cómodo.

Dirty clothes and shoes and comfortable.

Preus
  • 1 persona
  • 38 eu. per participant 100 bolas - 58 eu. per participant 200 bolas + menjar

Contactar

Sol·licita informació d'aquesta activitat